Eğitim Bilimleri Fakültesi


Eğitim Bilimleri Fakültesi Ana Sayfa


Lisans ve lisansüstü derecelere yönelik disiplinler arası programlar yürütmek; seçkin öğretim elemanlarından oluşan akademik kadrosunun yanı sıra, akredite edilmiş programları ile alanında öncü olma özelliğini sürdürmek; modern eğitim teknolojilerinden en üst düzeyde yararlanarak tüm KKTC, Türkiye ve diğer üçüncü ülkelere alandaki son gelişmeleri yaymak; öğretim elemanlarının hem kendi aralarındaki hem de öğrencilerle olan ilişkilerindeki olumlu hava ile sinerji yaratmak; başta Kıbrıs Türk Milli Eğitim Sistemi olmak üzere toplumun farklı kesimlerine psikolojik hizmetler ve danışmanlık hizmetleri sunmak; kuramsal ve uygulamalı çalışmaları birlikte yürütmek; böylece de bir yandan evrensel bilgi birikimine katkıda bulunurken bir yandan da toplumsal sorunlarımıza geçerli çözüm önerileri geliştirmektir.

İnsanı merkeze alan, seven, saygı duyan, insanı anlayan ve kişiliğinin bir bütün olarak gelişmesine katkıda bulunan, bu yönde bilimsel araştırma ve yayın etkinliklerini sürdüren, meslek etiğine bağlı, bireylere ve topluma rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ile eğitimde psikolojik hizmetler sunmaktır.

Eğitim Bilimleri Fakültesi bünyesinde Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR) Lisans Programı yürütülmektedir. Programla özellikle eğitim kurumlarında öğrencilerin uyum sorunlarını çözmeyi amaçlayan; öğrenciler, aileleri, öğretmenleri ve akranları arasındaki ilişkileri düzenleyen; bireylerin farkındalıklarını ve iletişim becerilerini artırmayı hedefleyen; bireylere psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri sunan psikolojik danışmanlar yetiştirilmesi amaçlanmıştır. Program uyum sorunları ve gelişimsel güçlükleri bulunan bireylerle çalışma için gerekli olan bilgi ve becerinin kazandırılmasını ve normal bireylerin psikolojik iyilik hallerinin korunmasını sağlamaya çalışmaktadır. Program ayrıca, mezunlara farklı kurumlarda psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin geliştirilmesi, örgütlenmesi ve uygulanmasına ilişkin mesleki beceriler de kazandırmaktadır.

Eğitim Bilimler Fakültesi (Türkçe)

 • Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR)
 • Özel Eğitim Öğretmenliği
 • Zihinsel Engelliler Öğretmenliği
 • Okul Öncesi Öğretmenliği

 • Prof.Dr. Zafer Gökçakan (Dekan)
 • Prof.Dr. Nihal ÖREN
 • Prof.Dr. Ersin Altıntaş
 • Yrd. Doç. Dr. Oytun Sözüdoğru
 • Yrd.Doç.Dr. Asuman Bolkan
 •  Dr. Hüseyin Bayraktaroğlu
 • Dr. Sait Coşaner
 • Uzm. Hüseyin Gürşan


Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü


Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik lisans programı, kuramsal ve uygulamalı derslerden oluşan ve TM-3 puan türü ile öğrenci alan, tam zamanlı, % 75 devam zorunluluğu ve dili Türkçe olan bir programdır. PDR programında, öğrencilerin bireysel ve profesyonel çağdaş gelişimlerini sağlamak için eğitimdeki çıktıyı ön plana alan öğrenci odaklı eğitim hedeflenmiştir. Öğretim dersler, konferanslar, bölüm içinde bulunan ve öğrencilerin bireysel ve grup psikolojik danışma uygulaması, psikolojik test verme ve bireysel psikolojik danışma yapma gibi uygulamalar aracılığı ile gerçekleştirilmektedir. Buna ek olarak, eğitimlerinin bir parçası olarak öğrencilerin ‘Okullarda Gözlem ve Kurum Deneyimi’ gibi uygulamalı dersler aracılığı ile alan çalışması yapmaları gerekmektedir. Öğrencilerin değerlendirilmesi yazılı ve sözlü sınavlar, psikolojik danışma uygulamaları, dönem projeleri, araştırmalar ve sunumlar, proje sunumları ve grup çalışmaları ile gerçekleşmektedir.

PDR Programı öğrencilerimizin hem kişisel hem de profesyonel alanlarda gelişip uzmanlaşmaları için kuram ve uygulama odaklı bilgiye ağırlık vermektedir. Öğrencilerin başarı değerlendirmesi, dönem içinde verilen ödevler, iki ara sınavı ve bir dönem sonu sınavı ile yapılmaktadır. Ayrıca, öğrencilerin araştırma ve problem çözme becerilerini geliştirmek için takım çalışmalarıyla desteklenen projeler verilmektedir. Üçüncü ve son sınıflarda öğrenciler gerçek okul ortamına dahil edilerek kendilerini profesyonel alanda geliştirmeleri için ürün dosyaları hazırlamaktadırlar.

 • Program Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Öğretim Kurumu Onaylıdır. (YÖK)
 • Kuzey Kıbrıs Yükseköğretim, Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon
 • Kurulu (YÖDAK) tarafından akreditedir. –Avrupa Yükseköğretim Alanı Standartları ve Yeterliliklere dayalıdır.
 • İş deneyimi sağlayan staj programı desteklidir.
 • Devam eden uluslararası kariyer ve kariyer becerileri desteği sunmaktadır.

Öğrencilerimiz mezun olduktan sonra aşağıdaki yeterliliklere sahip olurlar.

 1. Psikolojik danışma uygulaması
 2. Mesleki danışmanlık ve kariyer danışmanlığı
 3. Öğrenme yetersizlikleri konusunda değerlendirme ve eğitim
 4. Mesleki etik kurallara uyarak psikoloji danışma ve rehberlik hizmeti yürütme
 5. Bireyi tanıma amacıyla test ve test dışı teknikleri uygulama, yorumlama ve raporlama
 6. Test uygulama ve değerlendirme sonrasında uygun bireysel eğitim programı oluşturma
 7. Oryantasyon programı oluşturma ve uygulama
 8. Mesleki seçim için gerekli testleri uygulama, yorumlama ve raporlama
 9. Bireyin özelliklerine uygun meslek seçimi sürecinde danışmanlık
 10. Yaş düzeyine uygun bireysel ve grup olarak mesleğe yönlendirme programı yapma ve uygulama
 11. Öğretim etkinliklerini artırmaya yönelik bireysel ve grup programı hazırlama ve uygulama
 12. İleri yetişkin ve ailelere yönelik çeşitli amaçlara yönelik destek verici psikolojik danışma ve rehberlik programı hazırlama ve uygulama
 13. Bilimsel düşünceyi kullanma ve bilim felsefesi bilgisini uygulamaya dönüştürme
 14. Psikolojik danışma ve rehberlik alanında ihtiyaç duyulan araçları geliştirme
 15. Tanı kriterleri konusunda bilgi sahibi olma ve uygulama ayırt edebilme becerisine sahip olma
 16. Üstün yeteneklilere psikolojik danışma ve rehberlik yapma
 17. Davranış bozukluğu gösteren çocuklara uygun program yapma ve uygulama
 18. Kariyer danışmanlığı programı hazırlama ve uygulama
 19. Grupla psikolojik danışma oturumları planlama ve uygulama

EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

PDR BÖLÜMÜ (LİSANS/ TÜRKÇE)

                                              Semester 1 Semester 2        
   
Kod Dersin Adı Kredi Kod Dersin Adı Kredi
KİU 101 İngilizce  I (Çalışma Becerileri) 3 KİU 102 İngilizce II (Eleştirel Düşünme) 3
KİU 103 Bilgisayar Uygulamaları I 3 KİU 106 Kıbrıs Tarihi 3
KİU 105 Atatürk İlkeleri ve Ink. Tarihi  2 KİU 108 Türk Dili II 2
KİU 107 Türk Dili I 2 KİU 104 Bilgisayar Uygulamaları II 3
EBF 101 Eğitim Bilimine Giriş 3 EBF 102 Türk Eğitim Tarihia 2
KİÜ 111 Sosyolojiye Giriş 3 EBF 104 Eğitim Felsefesi 2
EBF 103 Felsefeye Giriş 3 EBF 106 Kaynak Tarama ve Rapor Yazma 2
EBF 105 Psikolojiye Giriş 3 PDR 102 Sosyal Antropoloji 3
PDR 101 Fizyolojik Psikoloji 3 PDR 104 Gelişim Psikolojisi I 3
TOPLAM        25                                                   TOPLAM       23

 

Semester 3              Semester 4         
   
Kod Dersin Adı Kredi Kod Dersin Adı Kredi
KİU 201 İngilizce III (Çevre&Etik) 2 KİU 202 İngilizce IV (Mesleki İngilizce) 2
KİU 203 İstatistik 3 EBF 204 Öğretim İlke ve Yöntemleri 3
EBF 201 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme 3 EBF 206 Sınıf Yönetimi 3
EBF 205 Bilim Tarihi 3 PDR 202 Öğrenme Psikolojisi 3
PDR 201 Rehberlik ve Psikolojik Danışma 3 PDR 204 Okullarda Gözlem Uyg. 3
PDR 203 Özel Eğitim 3 PDR 206 Sosyal Psikoloji 3
PDR 205 İnsan İlişkileri ve iletişim 3 PDR 208 Test Dışı Teknikleri 3
PDR 207 Gelişim Psikolojisi II 3      
           
TOPLAM      20                                                   TOPLAM       20

 

  Semester 5             Semester 6       
   
Kod Dersin Adı Kredi Kod Dersin Adı Kredi
PDR 301 Psikolojik Danışma İlke ve Teknik 3 KİU302 Bilimsel Araş. Yöntemleri 3
PDR 303 Yaşam Dönem ve Uyum Prob. 3 PDR 302 Mesleki Rehberlik ve Danışma Uyg. 3
PDR 305 Kişilik Kuramları 3 PDR 304 Rehberlikte Program Geliştirme 3
PDR 307 Mesleki Rehberlik ve Danışma 3 PDR 306 Davranış Bozuklukları 3
PDR  311 Alan Seçmeli I 3 PDR 308 Psikolojik Danışma Kuramları 3
PDR 313 Alan Seçmeli II 3 PDR 310 Grupla Psikolojik Danışma 3
PDR 319 Meslek Bilgisi Seçmeli I 3 PDR 318 Alan Seçmeli III 3
      PDR Meslek Bilgisi Seçmeli II 3
       
TOPLAM   21                                                   TOPLAM       21

 

Semester 7 Semester 8
   
Kod Dersin Adı Kredi Kod Dersin Adı Kredi
KİU 401 İngilizce V (Mesleki Gelişim) 3 KİU 402 İngilizce VI (Uluslararası Sınav) 3
EBF 401 Eğitim Yönetimi 3 PDR 402 Rehberlik ve Psik. Danış. Semineri 3
PDR 401 Psikolojik Testler 4 PDR 404 Rehberlik ve Psik. DanıŞ. Alan Çalış. 3
PDR 403 Öğrenme Güçlükleri 3 PDR 406 Meslek Etiği ve Yasal Konular 2
PDR 405 Topluma Hizmet Uygulamaları 3 PDR 408 Kurum Deneyimi 3
PDR 407 Bireyle Psikolojik Danışma Uyg. 3 PDR Alan Seçmeli V 3
PDR Alan Seçmeli IV 3 PDR Alan Seçmeli VI 3
      xxx Üniversite  Seçmeli 3
TOPLAM       22                                                   TOPLAM       23

PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK LİSANS SEÇMELİ DERSLER

 

PDR 311 Stres ve Başa Çıkma Eğitimi 3-0 PDR 409 Pozitif  Psikoterapi Kuram ve Uygulamalar 3-0
PDR 310 Sosyal Beceri Eğitimi 3-0 PDR 410 Bilişsel Davranışçı Terapiler 3-0
PDR 312 Psikoloji Tarihi 3-0 PDR 411 Aile VE Evlilik Danışmanlığı Kuram Ve Uygulamaları 3-0
PDR 314 Suç Psikolojisi 3-0 PDR 412 Çocuk İ(STİSMARI-) Suçları ve Mahkemeleri 3-0
PDR 313 İlköğretimde Rehberlik Hiz. 3-0 PDR 413 Öfke Yönetimi Eğitimi 3-0
PDR 315 Okul Öncesinde Rehberlik Hiz. 3-0 PDR 414 Çatışma Çöz. ve Akran  Arabuluculuğu 3-0
PDR 316 Çocuk Hukuku 3-0 PDR 415 Eğitimde Yaratıcı Drama 3-0
PDR 318 Psikodrama Teknik  ve Uygulamaları 3-0 PDR 416 Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı 3-0
PDR 317 İleri Yetişkinlik ve Yaşlılık Dönemi Psk. Danş. 3-0 PDR 417 Önleyici Psikolojik Danışma Ve Rehberlik 3-0
PDR 320 Çocukta Düşünme Becerilerini Geliştirme 3-0 PDR 418    Spiritüel Psikoloji ve Danışmanlık Uygulamaları 3-0
PDR 319 Ana-Baba Eğitimi 3-0 PDR 419 Psiko Eğitimsel Gruplar 3-0
ZEÖ 308  Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktivite  Bozuk (DEHB) 3-0 PDR 420 Bağımlılık 3-0
ZEÖ 309 Otistik Çocuklar ve Eğitimi 3-0 PDR 421 Okul Aile ve Çevre İşbirliği 3-0

Akademik Kadro:

 • Doç.Dr.Asuman BOLKAN, Bölüm Başkanı
 • Doç. Dr. Müge BEİDOĞLU
 • Doç. Dr. Hüseyin BAYRAKTAROĞLU
 • Doç. Dr. Güley ABATAY
 • Doç.Dr. Sait COŞANER
 • Doç.Dr. Erkan EFİLTİ

 


 1. DÖNEM

1-311 stress ve başa çıkma

2-313 ilköğretimde rehberlik

3-319 ana-baba eğitimi

 

 1. DÖNEM

318 psikodrama Teknik Ve Uyg. 3-0

ZEÖ 308  DEHB/ZEÖ 309 Otistik Çocuklar


 1. DÖNEM

1-PDR 411 Aile Danışmanlığı Kuram Ve Uygulama 3-0

 1. DÖNEM

1- PDR 420 Bağımlılık 3-0

2- PDR 419Psiko Eğitimsel Gruplar 3-0

3- PDR 412 Çocuk Suçları/PDR 414 Çatışma Çöz Ve Akran Arabuluculuğu 3-0

PDR Programından mezun olanlar psikolojik danışman olarak devlet okulları ve özel okullarda, rehberlik ve araştırma merkezlerinde, üniversitelerin psikolojik danışma merkezlerinde, ana okullarında; ruh sağlığı danışmanı olarak özel ruh sağlığı merkezleri ile ruh sağlığı hizmeti veren resmi psikolojik danışmanlık merkezlerinde; aile ve evlilik danışmanlığı hizmeti veren merkez ve/veya birimlerde;  şirketlerin insan kaynakları bölümlerinde; askeri birliklerde bulunan psikolojik danışma ve rehabilitasyon merkezlerinde ve serbest meslek olarak kendi işyerlerinde çalışabilmektedirler. Ayrıca Okul Danışmanlığı, Aile ve Evlilik Danışmanlığı, Kariyer (Meslek) Danışmanlığı, Rehabilitasyon Danışmanlığı gibi alanlarda lisansüstü düzeyde ihtisaslaşmak mümkündür. Akademik kariyer yapmak isteyen öğrenciler, bu alanda yüksek lisans ve doktora programlarını bitirip, üniversitelerin akademik kadrolarında kariyerlerine devam edebilirler.

 

Üst Derece Programlarına Geçiş

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Lisans Programı mezunu bir aday çeşitli üniversitelerin sunduğu Psikolojik Danışmanlık gibi ana konularda ve bazı ilgili alanlardaki (alan sınırlaması dahilinde) yüksek lisans programlarına gerekli koşullar yerine getirildiğinde kabul edilebilirler. Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Lisans Programı mezunları çeşitli üniversitelerin Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Okul Öncesi Öğretmenliği, Psikoloji, Gelişim Psikolojisi, Eğitim Programları ve Öğretim, Yetişkin Eğitimi, Eğitim Yönetimi ve Denetimi gibi alanlarda yüksek lisans ve doktora programlarına başvuruda bulunabilirler.

 • PDR Prof.Dr. Zafer Gökçakan (Dekan)
 • Prof.Dr. Nihal Ören
 • Prof.Dr. Ersin Altıntaş
 • Yrd.Doç.Dr. Asuman Bolkan
 • Yrd. Doç. Dr. Oytun Sözüdoğru
 • Dr. Hüseyin Bayraktaroğlu
 • Dr. Sait Coşaner

Show Buttons
Hide Buttons