Lisansüstü Program Koordinatörlüğü


Yüksek Lisans Programları


Yüksek Lisans Programları

 • İşletme Tezli/Tezsiz YLP (Türkçe)
 • İşletme YLP Tezli/ Tezsiz (İngilizce)
 • Eğitim yönetimi, Denetimi, Ekonomisi ve Planlaması Tezli/Tezsiz YLP (Türkçe)
 • Turizm İşletmeciliği Tezli/Tezsiz YLP (İngilizce)
 • Turizm İşletmeciliği Tezli/Tezsiz YLP (Türkçe)

 • Prof. Dr. Cevat CELEP
 • Yrd. Doç. Dr.  Oytun SÖZÜDOĞRU
 • Yrd. Doç Dr. Ülkü PİŞKİN ABİDOĞLU


Eğitim Yönetimi, Denetimi, Ekonomisi ve Planlaması


Eğitim yönetimi bilim alanı, genel yönetim biliminin ilke, kavram ve kuramlarının eğitime ve örgütlerine uygulanmasından doğmuştur. Zira eğitim alanı ve örgütlerinin kendine özgü ayırt edici özellikleri bulunmaktadır. Eğitim yönetimi ve onun daha sınırlı bir alana uygulanması olan okul yönetiminin temel amacı ilgili oldukları eğitim örgütlerini, eğitim politikaları ve örgüt amaçları doğrultusunda verimli kılmak, yaşatmak ya da etkili bir biçimde işler tutmaktır.

Eğitim yöneticilerinin, denetmenlerinin ve bu alanlarda lisansüstü eğitim almak isteyen adayların bilimsel disiplin altında yetiştirilmelerini sağlamak, yüksek lisans tezleri ve dönem projeleri ile eğitim yönetimine ve denetimine ilişkin sorunları saptamak; yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde çözüm önerileri geliştirmektir.

Yükseköğretimde artan kapasite gereksinimine paralel olarak, üniversitelerin ilgili bölümlerine öğretim elemanı yetiştirebilmek,

Üniversitesi bünyesinde öğretmen yetiştirmenin niteliğinin geliştirilmesi ve toplumun ihtiyacı olan yüksek nitelikli öğretmenlerin yetiştirilmesini sağlayacak eğitim-öğretim ve araştırma çalışmalarına rehberlik etmelerine yardımcı olabilmek.

Üniversitemizin Eğitim Yönetimi, Denetimi, Ekonomisi ve Planlaması yüksek lisans programını başarıyla tamamlayan mezunlar yurtiçi ve yurtdışındaki yüksek öğretim kurumlarında akademik kariyer edinebilmektedir.

 • Program YÖDAK onaylıdır.


Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Türkçe)


Doğustan veya sonradan herhangibi bir nedenle sakatlanan ve hekim tarafından teşhisi konup tedavisi belirlenen hastalara,gerekli fizik tedavi rehabilitasyon programını planlayıp uygulayacak sağlık personelinin yetiştirilmesi alanında eğitim ve araştırma yapılır.Ayrıca bu alanda çalışacak kişiler, hastalara güç verme durumunda oldukları için sabırlı, hoşgörülü ve zayıf insanlara yardımdan hoşlanan, sorumluluk sahibi kimseler olmalıdır. Hastanelerin fizik tedavi, otopedi, nöroloji,yanık kardiyoloji, pediadri, kadın-doğum kliniklerinde rehabilitasyon merkezlerinde çalışılabilir. Ayrıca fizyoterapist bir uzman hekimle birlikte klinik açılabilir.

Fizik tedavi ve rehabilitasyon programı, doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle sakatlanan ve hekim tarafından tanısı konup tedavisi belirlenen hastalara gerekli fizik tedavi ve rehabilitasyon programını planlayıp uygulayacak sağlık personelini yetiştirir ve bu alanda araştırma yapar.


Hemşirelik (Türkçe)


Genel Tanım

Hemşirelik Tezli Yükseklisans Programı, 2016-2017 öğretim yılında Kıbrıs İlim Üniversitesi Lisansüstü Program Koordinatörlüğü bünyesinde yer almaktadır. Sağlık alanında, bilgi üretiminde ve toplumun beklentilerindeki gelişmeler uzmanlık alanlarına duyulan gereksinimi artırmaktadır. Sağlıkla ilgili temel mesleklerden biri olan hemşireliğin de topluma güçlü bir hizmet sunulabilmesi için mesleki bilgi ve becerisi gelişmiş, bağımsız karar alabilen, sorun çözebilen, bilgi üretebilen, meslektaşlarını yönlendirebilen, mesleki değerleri ve etik duyarlılığı gelişmiş, araştırmalar yoluyla bilgi üreten ve üretilen bilgiyi etkili olarak kullanabilen yetişmiş üyelerden oluşması gerekmektedir.

Hemşirelikte Yüksek Lisans Programının amacı; hemşirelikte ileri uygulama becerisine sahip, bakım kalitesini geliştiren ve sağlık bakım ortamlarında değişimi başlatan/ rol model olan, kapsamlı hemşirelik bilgi ve becerisine sahip, klinikte hemşirelik bakım ve eğitimini planlayan, programlayan, uygulayan ve değerlendiren entelektüel ve profesyonel hemşireler yetiştirmektir.

Giderek artan hemşire ihtiyacını karşılamak üzere her geçen gün üniversitelerde sağlık yüksekokulları ve sağlık bilimleri fakülteleri açılmaktadır. Çoğu zaman gerekli alt yapı olanakları ve akademisyen hemşire kadrosu düşünülmeden açılan okullarda hemşire akademisyen ihtiyacı oldukça fazladır. Türkiye’de 2014 yılı itibariyle hemşirelik yüksek lisans programlarının sayısı 46’sı devlet, 12’si vakıf olmak üzere 58’e ulaşmıştır.  Açılması planlanan lisansüstü hemşirelik eğitim programları ile hem bilimsel gelişmeleri izleyerek mesleki ve akademik alanda kullanabilen uzman hemşireler yetiştirilmesi hedeflenmekte, hem de sağlık yüksekokulu ve sağlık bilimleri fakülteleri için gereken öğretim üyesinin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Üniversitelerin hemşirelik fakültesi, sağlık bilimleri fakültesi hemşirelik bölümü, hemşirelik yüksekokulu, sağlık yüksekokulu hemşirelik ve sağlık memurluğu bölümü lisans mezunları başvurabilmektedir. Derslere devam zorunlu olup, eğitim dili Türkçedir. Programda yer alan dersler, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik kadrosunda yer alan öğretim elemanları tarafından verilmektedir. Tezli Yüksek lisans programı, toplam 21 krediden az olmamak koşulu ile en az 7 adet ders, diğer öğrenim etkinlikleri, tez önerisi, tez çalışması, seminer ve uzmanlık alan dersinden oluşur. Uzmanlık alan dersleri, seminer ve tez çalışması yeterli/yetersiz olarak değerlendirilir. Zorunlu derslerin kredi toplamı 21 krediden az olamaz.

Yüksek lisans dersleri teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirilmektedir. Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere hemşirelik alanında (tezli) yüksek lisans diploması verilir.

Hemşirelik Ana Bilim Dalı adı altında Hemşirelik Esasları, İç Hastalıkları Hemşireliği, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Ruh Sağlığı ve  Hastalıkları Hemşireliği ve  Halk Sağlığı Hemşireliği olmak üzere yedi temel hemşirelik alanında yüksek lisans dersleri yürütülmektedir. Lisansüstü eğitim programında öğrencilerin, alana özgü teorik bilgiler ile  araştırma ve ileri düzey uygulama becerilerini  kazanmaları sağlanmaktadır.

Hemşirelik Bölümü Yüksek Lisans Programında 1 profesör ve 1 doçent, 3 yardımcı doçent ve 1 yükseklisans mezunu öğretim görevlisi görev yapmaktadır. Gerekli derslerde diğer fakülte/bölümlerden görevlendirme yapılmaktadır.

Program Eğitim Çıktıları

 1. Birey, aile ve toplumun sağlık gereksinimlerini/sorunlarını belirleyebilir, sorunların çözümünde kanıt temelli hemşirelik girişimlerini uygulayabilir ve sonuçlarını değerlendirebilir
 2. Uzmanlık alanı ile ilgili mesleki uygulamalara temel oluşturan bilgi ve becerilere sahiptir.
 3. Hemşireliğin farklı uygulama alanlarında yaşanan sorunlara çözüm üretmek üzere araştırmalar yapar.
 4. Profesyonel gelişimine katkıda bulunacak bilimsel etkinliklere katılır.
 5. Bireysel ve mesleki yaşamında tutum ve davranışları ile meslektaşlarına rol modeli olabilir
 6. Alanındaki güncel gelişmeleri ve bilimsel/eğitsel çalışmalarını meslektaşlarına ve diğer gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilir.
 7. Alanının gerektirdiği şekilde teknolojik gelişmeleri takip eder ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 8. Hemşirelik alanındaki bilgilerini farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirip yeni bilgiler oluşturabilir.
 9. Mesleki uygulamalarını ekiple işbirliği içinde sürdürebilir.
 10. Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme ilkelerini bilir ve uygulayabilir
 11. Tüm mesleki uygulamalarını etik ilke ve kurallar doğrultusunda yerine getirir, uygulamalarında ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuatı dikkate alır.
 12. Sosyal hakların evrenselliğine inanır, toplumun sosyal sorunlarına duyarlı davranır ve sivil toplum örgütlerinde çözümün parçası olmak üzere görev alır.
 13. Sağlık ile ilgili ulusal ve uluslararası strateji ve politikaları izleyebilir, ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda yorumlayabilir, değişim ve gelişim yaratmak üzere politikalar geliştirebilir.
 14. Mesleğin gelişimine katkı vermek üzere mesleki örgütlerde aktif rol alır.

Kariyer Fırsatları

Hemşirelik, dünyada ve Türkiye’de toplumun çok gereksinim duyduğu, sayısal olarak eksikliği yaşanan ve çok çeşitli alanlarda istihdam edilme olanaklarına sahip bir meslektir. Yüksek lisans eğitimini tamamlamış hemşireler alanda çalışmak istediklerinde ‘uzman hemşire’ statüsünde, hemşirelik eğitimi ve araştırma alanında çalışmak istediklerinde ise, öğretim görevli statüsünde ya da akademik çalışmalar yapmak suretiyle araştırma görevlisi, öğretim üyesi gibi statülerde üniversitelerde yer alabilmektedir. Sağlık Bakanlığı’nda hemşirelik, Ulusal ve Uluslararası yüksek öğretim kurumlarında akademik kadro, özel sağlık kurumlarında ve üniversite hastanelerinde uzman hemşire olarak görev yapabilir. Yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES veya eşdeğeri sınavlardan geçerli puan almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda doktora programlarında öğrenim görebilir.


İşletme (İngilizce)


İşletme (Türkçe)


İşletme, mal ve hizmet üreten kurumlarda verimi artırmak için planlama, üretim, yönetim, denetim, para kaynakları, muhasebe, satış, pazarlama konularında bilgi ve beceriye sahip yöneticiler yetiştiren bir bölümdür. İşletme Bilgi Yönetimi Bölümü, kendilerine yönetici olarak kariyer çizmek isteyen öğrencileri, günümüz iş dünyasının ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte, güçlü teorik bilgisinin yanı sıra bilişim teknolojileri ve bilgi yöne- timi konularında donanımlı,  etkin iletişim becerilerine sahip ve bu donanımlarını seçtikleri kariyerlerinde kullanabilecek yönetici adayları yetiştirmek amacıyla eğitim ve araştırma yapan bir bölümdür. Ayrıca, Ekonomi ve İşletme bölümlerinde okutulan derslerle genelde ortaklık gösterir. Öğrenciler, İşletme İlkeleri, İşletme ve Yönetimde Güncel Sorunlar,  İşletme  Ekonomisi, Stratejik Yönetim I – II, Mikro ve Makro Ekonomik Kuram, Uluslararası Ekonomi, Ekonometri gibi dersleri alırlar. İşletme – Ekonomi Bölümü ile her iki dalda da eğitim ve araştırma yapan bir bölümdür.

İşletmeciler kamu veya özel sektöre ait işletmelerde (fabrika, banka, sigorta, maden, reklamcılık gibi mal ve hizmet üreten işletmelerde) çalıştığı işletmenin sahip olduğu para, insan gücü, araç ve gereçten en verimli şekilde yararlanmak için çalışma düzenini planlar ve çalışmaları denetler. Bunun için planlama, örgütleme, yönetme ve denetleme gibi genel görevler yanında, ürünün iyileştirilmesi, üretimin artırılması ve ürünlerin satışı için planlar yapmak, kuruma parasal kaynak sağlamak ve kurumun maddi olanaklarını en ekonomik biçimde dağıtmak,   kurumun   insan gücünü   en   verimli   olacakları alanlarda çalıştırmak ve en uygun elemanları işe almak gibi görevler yaparlar. Mal ve hizmet üreten her türlü kurum ve kuruluşta planlama, yönetme ve denetleme alanlarında çalışabilecekleri için iş bulma olanakları geniştir. İşletme – Ekonomi mezunları araştırmacı, yeminli mali müşavir, muhasebe ve finansman müdürü, banka yöneticisi, kamu ve özel sektörde broker ve dealer gibi görevler için ideal birer aday olurlar.


Turizm İşletmeciliği (İngilizce)


Turizm İşletmeciliği (Türkçe)

Show Buttons
Hide Buttons